Kalkulačka
výkon rozhodnutia výkon rozhodnutia - výživné
životné minimum čistá mzda v danom mesiaci
suma, nad ktorú sa zrazí
celá mzda (150%)
0 na povinného 0
počet vyživovaných osôb 0
1/3 zo 150% ŽM 0 po odpočítaní 0
 
zraziť v plnej výške 0 počet tretín na zrážku
1/3 na zrážku 0 zraziť v mesiaci 0
    POVINNÉMU ZOSTANE 0
 
Nepostihnuteľná suma, ktorá sa zo mzdy povinného nesmie zraziť pri výkone rozhodnutia predstavuje 100% sumy životného minima, pri výkone rozhodnutia-výživnom predstavuje 60% sumy životného minima.
ExekúciearrowSúdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( ďalej len Exekučný poriadok ). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie verejného činiteľa.

arrowExekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený a ktorého jej vykonaním poverí súd. Exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia.

arrowExekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Podľa Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade iných vykonateľných rozhodnutí, schválených zmierov, platobných výmerov, výkazov nedoplatkov a dohôd, ktorých súdnu exekúciu pripúšťa zákon. Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

arrowExekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní súdu (§ 45) a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie.

arrowAk podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať:
     a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
     b) odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
     c) predajom hnuteľných vecí,
     d) predajom cenných papierov,
     e) predajom nehnuteľnosti,
     f) predajom podniku.

arrowAk podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať:
     a) vyprataním,
     b) odobratím veci,
     c) rozdelením spoločnej veci,
     d) uskutočnením prác a výkonov.

arrowSpôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 167 a 172). Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.

arrowZa výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Náklady podľa § 196 uhrádza povinný. Exekútor môže požadovať od oprávneného primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov. Platiteľom preddavku podľa odseku 2 je štát, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom.


line
      Home      |      Exekúcie      |      Dražby      |      Dokumenty      |      Linky      |      Kontakt      
Copyright 2021     |     Všetky práva rezervované        
designed and powered by creoneo